Άναψε το χριστουγεννάτικο καράβι στο Σύνταγμα!

Η κεντρική πλατεία του Συντάγματος φωταγωγήθηκε χθες υπό τους χριστουγεννιάτικους ήχους της μπάντας του Δήμου Αθηναίνων. Φέτος δεν στολίστηκε δέντρο, αλλά καράβι όπως συνηθίζεται στην ελληνική παράδοση. Ο Δήμαρχος Αθηναίνω, Γιώργος Καμίνης, έδωσε το σύνθημα και 50.000 λαμπιόνια φώτησαν την πλατεία.

%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%bc%ce%b1

Ç ðëáôåßá ÓõíôÜãìáôïò öùôáãùãçìÝíç óå ÷ñéóôïõãåííéÜôéêï êëßìá, ìå Ýíá ðáñáäïóéáêü êáñáâÜêé, ÁèÞíá ÐáñáóêåõÞ 9 Äåêåìâñßïõ 2016. Ï äÞìáñ÷ïò Ãéþñãïò Êáìßíçò íùñßôåñá Ýäùóå ôçí åíôïëÞ íá öùôáãùãçèåß ôï ÷ñéóôïõãåííéÜôéêï êáñáâÜêé. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

«Η Αθήνα υποδέχεται με ομοψυχία τα φετινά Χριστούγεννα. Χριστούγεννα ελπίδας και αισιοδοξίας. Γιορτάζουμε όλοι μαζί, χωρίς αποκλεισμούς – κάτοικοι, επισκέπτες, άνθρωποι που βρέθηκαν στην Αθήνα παρά τη θέλησή τους και στο ταξίδι της αναζήτησης για μια καλύτερη ζωή. Γιορτάζουμε μαζί, όπως ζούμε μαζί και αγωνιζόμαστε μαζί, για μια νέα, δυναμική και δημιουργική πορεία της πόλης. Για μια Αθήνα που γίνεται εργαστήρι καινοτομίας και πολιτισμού! Για μια Αθήνα που κερδίζει σε διεθνή αναγνώριση, σε διακρίσεις, στις προτιμήσεις των χιλιάδων επισκεπτών, στις καρδιές των νέων«, τόνισε ο Γιώργος Καμίνης.

Πηγή: thatslife.gr