Προσλήψεις 6 ατόμων στο Ελληνικό Ιδρυμα Πολιτισμού

Το Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ανακοινωνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή σύµβαση µίσθωσης έργου διάρκειας έως έξη (6) µηνών, έξι ατόµων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών που αφορούν τον προγραµµατισµό και την οργάνωση της 14ης ∆ιεθνής Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης καθώς και των παράλληλων εκδηλώσεων και εκθέσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο αυτής.

%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf_%ce%b9%ce%b4%cf%81%cf%85%ce%bc%ce%b1_%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%85

Συγκεκριµένα, η πρόσληψη αφορά τον αναφερόµενο παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµό ατόµων µε τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα. Η διοργάνωση της 14ης ∆ιεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης για τον Μάιο του 2017 έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020» (ΟΠΣ 5002343), και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Ελληνικό ∆ηµόσιο.

  • 1 Υπεύθυνος Σχεδιασµού και Υλοποίησης
  • 1 Υπεύθυνος Οργάνωσης Παραγωγής Έργου 
  • 1 Αρχιτέκτονας
  • 1 Στέλεχος ∆ιοργάνωσης Πολιτιστικού Προγράµµατος
  • 1 Στέλεχος ∆ιοργάνωσης Εκδηλώσεων για το παιδικό, εφηβικό, εκπαιδευτικό βιβλίο 
  • 1 Στέλεχος ∆ηµοσιότητας, Προβολής και Επικοινωνίας

Περισσότερα ΕΔΩ.