Πάντειο Πανεπιστήμιο: Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές» του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών ότι οι αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, θα γίνονται δεκτές καθημερινά από την Δευτέρα 06/05/2019 έως και την Παρασκευή 31/05/2019 και ώρα 08,00-14,00 στη Γραμματεία του Τμήματος (Κεντρικό Κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας. Χορηγείται από τη Γραμματεία και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος: http://deps.panteion.gr
2. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία (Αυστηρά βαθμός πτυχίου «Λίαν Καλώς» 7,00). Στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ. Για τους επί πτυχίω φοιτητές, αναλυτική βαθμολογία με υπολογισμό του Μέσου όρου.
Σημείωση: Τυχόν εγγραφή επί πτυχίω φοιτητών στον πίνακα επιτυχόντων τελεί υπό την αίρεση ότι θα προσκομίσουν το πτυχίο τους ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών έως το τέλος Οκτωβρίου 2019. Ίδια προθεσμία ισχύει και ως προς τις αναγνωρίσεις του ΔΟΑΤΑΠ.
3. Επικυρωμένα αντίγραφα ξένων γλωσσών (Η επικύρωση θα πρέπει να γίνει είτε από τον αντίστοιχο φορέα, είτε από δικηγόρο). Στο επαρκές επίπεδο γνώσης της αγγλικής θα πιστοποιείται με την κατοχή επίσημου πτυχίου επάρκειας γνώσεων, Cambridge ή Μichigan Proficiency ή TOEFL με 79-93, ΙELTS τουλάχιστον 6,5. Η γνώση δεύτερης ή τρίτης ξένης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί. Στο επαρκές επίπεδο γνώσης των γλωσσών αυτών πιστοποιείται επίσης και με την κατοχή πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών άλλης χώρας. Οι υποψήφιοι που τυχόν δεν διαθέτουν πτυχίο ή απολυτήριο ελληνόφωνου ιδρύματος απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας.
4. Φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
5. Βιογραφικό σημείωμα.
6. Μία φωτογραφία
7. Στον φάκελο θα περιλαμβάνεται επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (μέχρι 500 λέξεις).
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (απλή εξουσιοδότηση) ή ταχυδρομικώς συστημένα στη διεύθυνση:

Πάντειο Πανεπιστήμιο
Π.Μ.Σ. Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών
Λεωφόρος Συγγρού 136, Αθήνα, Τ.Κ. 176 71
Γραμματεία Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

  • Αιτήσεις που έχουν σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν θα γίνουν δεκτές.
  • Αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο σε ένα από τα δύο προγράμματα του Τμήματος, σε μία μόνο ειδίκευση.
  • Αιτήσεις που δεν είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένες και δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απορρίπτονται.
  • Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται δεν επιστρέφονται στους υποψήφιους.
  • Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές. Για τις αιτήσεις που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που δεν αποδεικνύεται το εμπρόθεσμο υποβολής της αίτησης και ο υποψήφιος δεν προσκομίσει την απόδειξη ταχυδρομικής αποστολής της, η αίτηση απορρίπτεται.
  • Η αίτηση του υποψηφίου συνιστά Υπεύθυνη Δήλωση. Ψευδείς δηλώσεις επισείουν ποινικές κυρώσεις προβλεπόμενες στο Ν. 1599/86.
  • Καμία αλλαγή στα στοιχεία της αίτησης δεν είναι εφικτή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
  • Κανένα δικαιολογητικό που θα σταλεί μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, με οποιονδήποτε τρόπο, δεν γίνεται δεκτό.

Από τη γραμματεία του Τμήματος

 

Σε συνέχεια του άρθρου 4 παρ. 3 του Κανονισμού του Π.Μ.Σ. “Διεθνών, Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών” ανακοινώνεται η ύλη στην οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι που θα κρίνουν οι Τριμελείς Επιτροπές βάσει του άρθρου 4§2.

 

ΥΛΗ- ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1. Ιστορική εξέλιξη του κλάδου των Διεθνών Σχέσεων (ΔΣ).

2. Μεθοδολογικές αντιπαραθέσεις στο πεδίο των ΔΣ.

3. Ρεαλισμός: ιστορική εξέλιξη και σύγχρονες προσεγγίσεις.

4. Φιλελευθερισμός: ιστορική εξέλιξη και σύγχρονες προσεγγίσεις.

5. Κονστρουκτιβισμός και Εναλλακτικές Προσεγγίσεις στις Δ.Σ

6. Η εξέλιξη της στρατηγικής.

Κάννες 2019: η εντυπωσιακή εμφάνιση Μαραβέγια – Σωτηροπούλου!

Burger Fest ’19 στη Θεσσαλονίκη