Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Άθληση & Υγεία

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Άθληση & Υγεία».

Τη διοικητική υποστήριξη του ΠΜΣ ασκεί η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η διάρκεια του ΠΜΣ για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι τέσσερα (4) εξάμηνα.

Για την απόκτηση ΔΜΣ γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής και εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, Πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του ν.3685/2008) συναφών με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού ειδικοτήτων (Ιατρικής, Φυσικοθεραπείας, Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Διατροφής – Διαιτολογίας). 

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τα κριτήρια που θέτει ο  Κανονισμός του ΠΜΣ «Άθληση & Υγεία» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων των εν λόγω κατηγοριών καθορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος. 

Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο ΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ είναι έως και 30. Οι υποψήφιοι θα εγγραφούν στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Η παρακολούθηση του Προγράμματος για λήψη ΔΜΣ, συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων από κάθε φοιτητή / τρια για τα λειτουργικά έξοδα που ανέρχονται συνολικά σε 4000 €. Οι εγγεγραμμένοι στο Π.Μ.Σ. απολαμβάνουν όλων των ευεργετημάτων, τα οποία ορίζει η σχετική με τη φοιτητική ιδιότητα, νομοθεσία.

Κριτήρια επιλογής για την εισαγωγή στο ΠΜΣ αποτελούν:

•    ο βαθμός που θα προκύψει από την συνέντευξη κατά την προφορική εξέταση, 
•    ο βαθμός του πτυχίου, 
•    επιπρόσθετο πτυχίο ή μεταπτυχιακό συναφούς αντικειμένου, 
•    η εργασιακή εμπειρία στους κλάδους της Άθλησης και της Υγείας, 
•    η αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας, 
•    το αντικείμενο της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, 
•    πιστοποιημένη γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή, 
•    οι δημοσιεύσεις / επιστημονικές ανακοινώσεις και οι συστατικές επιστολές.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ, καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

1) Έντυπη αίτηση που βρίσκεται στην ηλεκτρονική σελίδα της Ιατρικής Σχολής (http://school.med.uoa.gr).
2) Φωτοαντίγραφο πτυχίου. 
3) Φωτοαντίγραφο συνοπτικής βαθμολογίας όλων των ετών προπτυχιακών σπουδών.
4) Πιστοποιητικό αναγνώρισης του τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με το άρ. 34, παρ. 7 του Ν. 4485/17  ή εναλλακτικά πρωτοκολλημένη αίτηση προς το ΔΟΑΤΑΠ για αναγνώριση του πτυχίου από ίδρυμα της αλλοδαπής, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου φοιτητή ότι γνωρίζει περί προβλεπόμενης διαγραφής του από το ΠΜΣ χωρίς επιστροφή των ήδη καταβεβλημένων τελών φοίτησης, στην περίπτωση που δεν προσκομίσει αναγνώριση του πτυχίου του από το ΔΟΑΤΑΠ μετά το πέρας της μέγιστης διάρκειας σπουδών στο ΠΜΣ και αφού εξαντληθούν όλα τα νόμιμα μέσα παράτασής της.
5) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία από τις σπουδές, την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα  και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
6) Δύο Συστατικές επιστολές.
7) Τεκμηρίωση γνώσης Αγγλικής γλώσσας ή περισσότερων ξένων γλωσσών
8) Πιστοποιημένη γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
9) Σύντομο σημείωμα που θα αναφέρεται ο λόγος συμμετοχής στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
10) Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου φοιτητή ότι γνωρίζει περί προβλεπόμενης διαγραφής του από το ΠΜΣ χωρίς επιστροφή των ήδη καταβεβλημένων τελών φοίτησης σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης
11) Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Άθληση & Υγεία», δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο Τμήμα Αθλητικής Αριστείας της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής, που έχει αναλάβει την επιστημονική παρακολούθηση και υποστήριξη όλων των αθλητών των Εθνικών και Ολυμπιακών ομάδων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίζουν τα σχετικά δικαιολογητικά, στο Ορθοπαιδικό Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης «Π.Ν. Σουκάκος», (κτίριο στον πίσω προαύλιο χώρο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ») Ρίμινι 1, Τ.Κ. 124 62, Χαϊδάρι, Αθήνα, 1ος όροφος, από την 01/06/2020 έως τις 31/07/2020.

Για περισσότερες διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο email: exhe@randp.gr  ή στο τηλέφωνο 210-5832607). 

ακαδημαικες εργασιες

Οι ακαδημαϊκές εργασίες δεν είναι η κόλαση!

MasterChef:ο Δημήτρης κέρδισε τον τελικό του Silver Award