Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη» (MSc in Bioeconomy, Circular Economy and Sustainable Development) που διοργανώνει για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2020-2022.

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Bιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη» είναι η προετοιμασία, ανάπτυξη και παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα βιοοικονομίας και κυκλικής οικονομίας ως κύριο στοιχείο μιας έξυπνης, οικολογικής και επομένως βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα, την Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η παροχή γνώσης για το σύνολο των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ με βάση την Ατζέντα 2030 για έναν κόσμο δικαιότερο, πιο ειρηνικό και ευημερούντα, και σε έναν υγιή πλανήτη. Το ΠΜΣ παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις και σε ήδη εργαζόμενα στελέχη επιχειρήσεων, κυβερνήσεων και οργανισμών όσον αφορά την εφαρμογή πρακτικών και πολιτικών φιλικών προς τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τις καλές πρακτικές στο πλαίσιο του ΟΗΕ.

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 3 εξαμήνων και τα μαθήματα αρχίζουν τον Οκτώβριο του 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέχρι και τις 24 Σεπτεμβρίου 2020.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Συμπληρωμένη έντυπη αίτηση (χορηγείται από το ΠΜΣ).

2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών1 .

3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων με ακριβή μέσο όρο.

4. Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής ή Γερμανικής ή Γαλλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 (ευκρινές φωτοαντίγραφο με επικύρωση από δικηγόρο ή την εκδούσα αρχή). 5. Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για υποψηφίους που έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής.

6. Δύο (2) συστατικές επιστολές σε έντυπα του ΠΜΣ.

7. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (αν υπάρχουν). 1 Δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα καταστούν πτυχιούχοι την περίοδο Σεπτεμβρίου 2020.

8. Βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων (αν υπάρχουν).

9. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου (με οπισθογραφημένο το ονοματεπώνυμο).

10. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές ηλεκτρονικά (info@bioeconomics.edu.gr) ή ταχυδρομικώς (εφόσον αποσταλούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία) στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Π.M.Σ. «Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη» Καραολή & Δημητρίου 80, Τ.Κ. 18534 Πειραιάς (1ος όροφος, γραφείο 110) Δευτέρα – Παρασκευή 8:30- 14:00μμ.

Για επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210 4142080/-2159/-2077 μέχρι τις 15:00. Τρίτη-Τετάρτη 15:00-19:00 και Σάββατο 9:30-12:00 στο τηλέφωνο 210 414 2352 Ηλεκτρονική δ/νση : http://bioeconomics.edu.gr,

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές τόσο αυτοπροσώπως όσο και ηλεκτρονικά αλλά και ταχυδρομικώς εφόσον αποσταλούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία

Ηλεκτρονική δ/νση : http://bioeconomics.edu.gr

e-mail: info@bioeconomics.edu.g​​​​​​​r