Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος: Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Το Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων, της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης, του ΔΙ.ΠΑ.Ε., προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για εισαγωγή, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στο εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας (Φ.Ε.Κ.3545/τ.Β΄/23-9-2019) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών(ΠΜΣ), με τίτλο “Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα”.

Υποβολή αιτήσεων έως 20 Δεκεμβρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ. από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ και να ενημερωθούν για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και για τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, από τον αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ οδηγό σπουδών.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στο τηλέφωνο 2310-013203 ή στο mail:msc-info@accis.ihu.gr 

Η υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, στο mail της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. msc-info@accis.ihu.gr.