ΙΚΥ: 2 υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές εσωτερικού!

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σε απόρους, επιμελείς και ει δυνατόν αρίστους φοιτητές Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.) της χώρας καταγόμενους από την Κομοτηνή ή την περιφέρεια του νομoύ Ροδόπης (Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης) για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλεάρχου Τσουρίδη».

Α) Οι ανωτέρω υποτροφίες προκηρύσσονται σύμφωνα με:

α) Την αριθμ. 35637/6-12-1972 δημόσια διαθήκη του Κλεάρχου Τσουρίδη η οποία δημοσιεύθηκε με το υπ΄αρ.705/1-9-1978 πρακτικό του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία θα χορηγηθούν υποτροφίες σε «άπορους, επιμελείς και ει δυνατόν αρίστους φοιτητάς Πανεπιστημίων

και άλλων ανωτάτων σχολών καταγόμενους από την Κομοτηνή ή την περιφέρεια του νομού Ροδόπης».

Εκτελεστές της παρούσης διαθήκης ορίζονται σύμφωνα με τη διαθήκη ο εκάστοτε Μητροπολίτης Μαρώνειας, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και ο Δήμαρχος Κομοτηνής, οι οποίοι απαρτίζουν την επιτροπή επιλογής.

β) Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. για τη χορήγηση των υποτροφιών, που ελήφθη στην 2η Συνεδρία του Δ.Σ. της 5-2-2020.

γ) Τις διατάξεις του ν. 4182/2013 (κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

δ) Την με αριθμ. 101532/7308/Β0011/20-12-2002 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον καθορισμό των ανωτάτων ορίων μηνιαίων υποτροφιών, που χορηγούνται από τα έσοδα κληροδοτημάτων, και ισχύουν σήμερα, για τα κληροδοτήματα.

Β) Για την απονομή των υποτροφιών πρέπει να καλύπτονται οι ακόλουθες προϋποθέσεις :

1. Ελληνική ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή.

2. Ανώτατο όριο ηλικίας των αιτούντων ορίζεται το 36ο έτος.

3. Καταγωγή από την Κομοτηνή ή την περιφέρεια του νομού Ροδόπης (Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης).

4. Οικονομική αδυναμία (απορία): Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρουσιάζουν οικονομική αδυναμία (απορία). Αυτή θα αποδεικνύεται από το δηλωμένο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους, το οποίο αθροιστικά δε θα υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€). Το ποσό αυτό θα προσαυξάνεται κατά χίλια ευρώ (1.000,00€) για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο μέλος της οικογενείας του υποψηφίου

5. Συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (έτους 2018) και εγγραφή στο οικείο Τμήμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

6. Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς»(μεγαλύτερο ή ίσο του 16,1) και διαγωγή τουλάχιστον «καλή».

Από τους υποψηφίους θα προηγούνται όσοι έχουν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στις εισαγωγικές εξετάσεις ανεξαρτήτως Τμήματος σύμφωνα με τα μόρια εισαγωγής αυτών.

Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει βάσει των μορίων εισαγωγής αυτών, κατ΄ αναλογία με τη υψηλότερη βαθμολογία της εκάστοτε Σχολής.

Επί ισοβαθμίας, η σειρά επιτυχίας θα καθορισθεί κατόπιν δημόσιας κληρώσεως η οποία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Επιλογής .

Γ) Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε τετρακόσια (400,00) ευρώ το μήνα (ακαθάριστο ποσό).

Η καταβολή θα γίνει αναδρομικά και θα αρχίσει από την έναρξη των σπουδών των υποτρόφων εντός του ακαδ. έτους 2018-2019 και θα διαρκέσει ως το τέλος των κανονικών σπουδών τους-σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών-με βάση την επίδοση στις σπουδές τους.

Δηλαδή εφόσον επιτυγχάνουν στο σύνολο των μαθημάτων κατά την πρώτη και τη δεύτερη εξεταστική περίοδο, συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου, με μέσο όρο βαθμολογίας –ει δυνατόν- «άριστα» (τουλάχιστον 8,50 σε κλίμακα βαθμολόγησης 0-10) ενώ σε κάθε περίπτωση ο μέσος όρος δεν μπορεί να είναι κατώτερος του «λίαν καλώς» (από 6,50-8,49 σε κλίμακα βαθμολόγησης 0-10), όπως αποδεικνύεται από σχετικό πιστοποιητικό του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος που υποβάλλεται στο Ι.Κ.Υ. μετά το πέρας της κάθε εξεταστικής περιόδου διαφορετικά η υποτροφία θα διακόπτεται.

Δεν προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης παράτασης για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών πέραν του προβλεπομένου από τον Κανονισμό σπουδών ελάχιστου χρονικού ορίου των εξαμήνων φοίτησης που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η προηγούμενη σύναψη σύμβασης υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. με τον υπότροφο.

Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα του υποτρόφου, τότε αυτός υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας, που έχει λάβει μέχρι τότε.

Η υποτροφία δύναται να διακοπεί, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, επέλθει μείωση των εσόδων του κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου η υποτροφία διακόπηκε.

Δ) Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Ν. Ιωνία) εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την επομένη ημέρα της δημοσίευσης της περιλήψεως της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο (δηλαδή έως την 15-2-2021) το πλήρως συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης.

Περισσότερα εδώ

masterchef perase h villy

MasterChef | Βίλλυ: αγχώθηκε πολύ αλλά τα κατάφερε με το «αρνίσιο κατσικάκι»

h paranoia tou erwta

Η παράνοια του έρωτα