Π.Μ.Σ.: «Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση»

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 4ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) υπό τον νέο τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση (Educational Sciences: Information and Communications Technology (ICT) Implementation in Education and Lifelong Learning),  για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, με τις εξής ειδικεύσεις:

Ειδίκευση ΑΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Ειδίκευση Β: STEM ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά από την Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021  μέχρι και το  Σάββατο 20 Μαρτίου 2021:

1.         Αίτηση υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ.. (παραλαμβάνεται από την ηλεκτρονική σελίδα του Π.Μ.Σ.).
2.         Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
3.         Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται οι σπουδές, οι δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες, η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, η επαγγελματική εμπειρία και, γενικώς, τα προσόντα του υποψηφίου.
4.         Αντίγραφο βασικού πτυχίου, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου (με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής).
5.         Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων (με ακριβή μέσο όρο). Σε περίπτωση που πρόκειται για τίτλο αλλοδαπής απαιτείται το νόμιμα μεταφρασμένο και επικυρωμένο αντίγραφο. 
6.         Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής ή γερμανικής ή γαλλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ. Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας πρέπει να έχουν αποκτηθεί εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπει (για το καθένα εξ αυτών) η διαδικασία απόκτησης του κάθε πιστοποιητικού. Ανάλογα προς τα ανωτέρω πιστοποιητικά γλωσσομάθειας απαιτούνται για την απόδειξη της κατοχής ή επάρκειας μιας άλλης ξένης γλώσσας.
7.         Μία πρόσφατη φωτογραφία, στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.
8.         Πρόσθετα πτυχία Α.Ε.Ι., μεταπτυχιακοί ή/και διδακτορικοί τίτλοι (με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής), εφόσον υπάρχουν.
9.         Αποδεικτικά δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και πρακτικά συνεδρίων, καθώς και  παρουσιάσεων σε πανελλήνια ή διεθνή συνέδρια με κριτές,  εφόσον υπάρχουν.
10.     Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (σε συναφή γνωστικά αντικείμενα των ειδικεύσεων του Π.Μ.Σ.),  εφόσον υπάρχουν. Η επαγγελματική εμπειρία η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα.
11.     Αποδεικτικά παρακολούθησης/συμμετοχής ή πιστοποίησης επιμορφωτικών σεμιναρίων (σε συναφή γνωστικά αντικείμενα των ειδικεύσεων του Π.Μ.Σ.), εφόσον υπάρχουν.
12.     Συστατικές επιστολές από τον ακαδημαϊκό ή και τον εργασιακό χώρο, οι οποίες κατατίθενται από τους υποψήφιους φοιτητές σε σφραγισμένο φάκελο,  εφόσον υπάρχουν.
13.     Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας σε ψηφιακή μορφή, εφόσον υπάρχει.
14.     Σε περίπτωση υποψηφίου με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα πρέπει να προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της αναπηρίας ή/και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (γνωματεύσεις/πιστοποιήσεις από αρμοδίους κρατικούς φορείς).

Επιπλέον, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που υποβάλλουν αίτησηγια τη συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. να υποβάλουν υποχρεωτικά και την ηλεκτρονική αίτηση, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία στο σύνδεσμο  https://forms.gle/h8JhDDpbMNxDWNAY7.

ti einai h tsiknopempth

Τι είναι η Τσικνοπέμπτη και γιατί την γιορτάζουμε;

kefalai apistia h plevra tou antra

Κεφάλαιο απιστία! Η πλευρά του άντρα