Τα μεταπτυχιακά του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης επιχειρήσεων του Πα.Πει.

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 ανακοινώνει την προκήρυξη της νέας σειράς για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος:

παπει

Στα εν λόγω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η αξιολόγηση και η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με αντικειμενικά προσόντα και προσωπική συνέντευξη από επιτροπή Καθηγητών και σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στους κανονισμούς σπουδών των ΠΜΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν από 18/3/2021 μέχρι και 27/4/2021 ηλεκτρονικά ή στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Συμπληρωμένη έντυπη αίτηση (χορηγείται από το Τμήμα ή ηλεκτρονικά)
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών*
 3. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών των προπτυχιακών σπουδών
 4. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου (εάν υπάρχει)
 5. Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους από ΑΕΙ της αλλοδαπής
 6. Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επικυρωμένο από εκδούσα αρχή ή δικηγόρο)**
 7. Βιογραφικό σημείωμα
 8. Δύο (2) συστατικές επιστολές από Μέλη ΔΕΠ και μία (1) από εργοδότη, αν υπήρξε ή υπάρχει (σε έντυπα του Τμήματος)
 9. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν ***
 10. Δύο (2) φωτογραφίες, μεγέθους διαβατηρίου, οπισθογραφημένες
 11. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας

* Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα καταστούν πτυχιούχοι περιόδου Σεπτεμβρίου 2021.

** Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα λάβουν σχετικό αποδεικτικό έως και την εγγραφή τους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

*** Επιπρόσθετα, ΜΟΝΟ για το Ε-ΜΒΑ: Αποδεικτικά πρόσφατης επαγγελματικής εμπειρίας που να καλύπτουν περίοδο τριών τουλάχιστον ετών μετά την απόκτηση του πρώτου πτυχίου (βεβαιώσεις εργοδοτών). Υποψήφιος ο οποίος διαθέτει αποδεδειγμένη τριετή εμπειρία σε ανώτατη ή ανώτερη διοικητική θέση, μπορεί να γίνει δεκτός χωρίς την προϋπόθεση η σχετική εμπειρία να έχει αποκτηθεί μετά τη λήψη του πρώτου πτυχίου.

Για έντυπα αιτήσεων και σχετικό πληροφοριακό φυλλάδιο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στη:

ΓραμματείατουΤμήματοςΟργάνωσηςκαιΔιοίκησηςΕπιχειρήσεων ΠανεπιστήμιοΠειραιώς,ΚαραολήκαιΔημητρίου80,Πειραιάς18534

Για την ταχύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας αξιολόγησης, συνιστάται η αίτηση να υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Όσα δικαιολογητικάδενυποβληθούνηλεκτρονικάθαπρέπεινααποσταλούνήνακατατεθούνστηγραμματείατουΤμήματοςΟΔΕ ειςδιπλούν.

Επίσης, πληροφορίες και τα ανωτέρω έντυπα είναι διαθέσιμα μέσω των emails:

για το ΠΜΣ ΜΒΑ και ΠΜΣ.ΔΕ-ΜΤ: mbasecr@unipi.gr, για το ΠΜΣ. ΕΜΒΑ: emba@unipi.gr,

για το ΠΜΣ.MBA TQM International: mbatqadm@unipi.gr,

αλλά και μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο σύνδεσμο «ΜεταπτυχιακέςΣπουδές», και

στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των ΠΜΣ ΜΒΑ, ΜΒΑ TQM International, ΜΒΑ-Tourism Management και Executive ΜΒΑ (ΕΜΒΑ).

menegakh elenh

Επίσημα πλεόν στο Mega η Ελένη Μενεγάκη!

khloe

Khloe Kardashian: έγινε έξαλλη με την αρετουσάριστη φώτο κι ανέβασε βίντεο με τους κοιλιακούς της