Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μερικής φοίτησης, με εξειδίκευση:

Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση (Master of Science in Public Policy and Management)

οικονομικό πανεπιστήμιο

Το Πρόγραμμα είναι μερικής φοίτησης και διαρκεί συνολικά δύο ακαδημαϊκά έτη. Προσφέρει δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσης:

  • Δημόσια Οικονομική Πολιτική (Public Economic Policy)
  • Δημόσια Διοίκηση (PublicManagement)

Το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκεκριμένου Κανονισμού Λειτουργίας

(ΦΕΚ 3771/3-9-2018 τ. Β’ και ΦΕΚ 3465/ 13.09.2019) και του Ν.4485/2017.

Το πρόγραμμα οργανώνεται από τα τμήματα Οικονομικής Επιστήμης, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (επισπεύδον τμήμα) και απευθύνεται:

  • Σε κάτοχους τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.
  • Σε υποψηφίους που απασχολούνται ή στοχεύουν να απασχοληθούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις.
  • Σε στελέχη που έχουν ευρύτερη επαγγελματική εμπειρία από άλλους χώρους και τα οποία έχουν ενδιαφέρον και στοχεύουν να αναλάβουν στο μέλλον κάποιο ρόλο στο χώρο αυτό.

Η διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι κυλιόμενη και πραγματοποιείται σε επιμέρους κύκλους:

  • 1ος κύκλος: από Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021 μέχρι Παρασκευή 23 Απριλίου2021.
  • 2ος κύκλος: από Τρίτη 4 Μαΐου 2021 μέχρι Παρασκευή 16 Ιουλίου2021.
  • 3ος κύκλος: από Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021 μέχρι Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου2021.

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικώς στην ακόλουθη διεύθυνση:

https://e-graduate.applications.aueb.gr/

human touch

HUMAN TOUCH | David Lynch – Γιώτης Κιουρτσόγλου – Σταύρος Λάντσιας

exetastikh ex apostasews

Εξεταστική εξ’αποστάσεως! Πώς να επιβιώσεις