Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: «Εφαρμοσμένη Φυσική»

Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Εφαρμοσμένη Φυσική» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 

panepistimio thessalias


Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο εν λόγω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, μετά από φοίτηση τριών (3) εξαμήνων (πλήρης φοίτηση) ή έξι (6) εξαμήνων (μερική φοίτηση). Η λήψη του Διπλώματος προϋποθέτει την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα και την εκπόνηση και επιτυχή εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (90 ECTS συνολικά).

Η διδασκαλία, οι εργασίες και οι εξετάσεις στο Π.Μ.Σ γίνονται στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα.
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ανέρχεται σε είκοσι (20) άτομα. 
Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2021. 

To Π.Μ.Σ. δεν έχει τέλη φοίτησης.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι των Σχολών άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ. Ειδικότερα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικής, άλλων Τμημάτων Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Τμημάτων, και άλλων συναφών ειδικοτήτων καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών της ημεδαπής ή των αντίστοιχων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.(πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).

Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους επιβάλλεται να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα. Προϋπόθεση για την επιλογή είναι η συνάφεια του πρώτου κύκλου σπουδών και η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του ΠΜΣ.


Η διαδικασία επιλογής βασίζεται στην αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας (με κριτήρια όπως ο βαθμός πτυχίου, το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας ή ξένων γλωσσών, η γνώση Η/Υ, οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και οι ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, η κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και η συναφής επαγγελματική-ερευνητική εμπειρία) καθώς και στην προφορική συνέντευξη. Επίσης, λαμβάνεται υπόψη και η υποβολή συστατικών επιστολών.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει σε δύο φάσεις:


(α) Η πρώτη φάση αφορά τον έλεγχο των τυπικών προσόντων των υποψηφίων που κατέθεσαν έγκαιρα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. έως και την Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021. 
(β) Στην δεύτερη φάση αξιολόγησης συμμετέχουν όσοι κρίθηκαν επιτυχόντες της α’ φάσης και περιλαμβάνει τη διαδικασία των συνεντεύξεων. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Ms-Teams κατά το χρονικό διάστημα από την Τρίτη 13 Ιουλίου 2021 έως και την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021.
Οι φάκελοι υποψηφιότητας πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο e-mail ap-msc@uth.gr και να περιλαμβάνουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.    Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://ap-msc.phys.uth.gr/). Κάθε υποψήφιος οφείλει να δηλώσει εάν επιθυμεί να είναι μερικής ή πλήρους απασχόλησης.
2.    Βιογραφικό σημείωμα όπου μεταξύ άλλων πρέπει να περιλαμβάνονται: α) Σύντομη έκθεση των γνωστικών και ερευνητικών αντικειμένων καθώς και ενδεικτικές περιοχές ενδιαφέροντος που επιλέγει να παρακολουθήσει στο Π.Μ.Σ, β) Περίληψη της διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί τέτοια από τον υποψήφιο. 
3.    Ευκρινές φωτοαντίγραφο  πτυχίου ή διπλώματος. 
4.    Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας.
5.    Υπεύθυνη δήλωση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr όπου θα αναφέρονται τα μαθήματα για τα οποία είτε αναμένονται τα αποτελέσματα, είτε πρόκειται να δοθούν στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου.
6.    Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας. Το επίπεδο της γνώσης της Αγγλικής γλώσσας θα πρέπει να είναι αντίστοιχο τουλάχιστον με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2. Από την υποχρέωση αυτή, εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πανεπιστημίου της αλλοδαπής στην Αγγλική γλώσσα.
7.    Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου ή διπλώματος από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για όσους προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού).
8.    Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων ή Ερευνητών αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
9.    Κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων ή συμμετοχής σε συνέδρια, εφόσον υπάρχουν
10.    Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας ή ερευνητικής απασχόλησης, εάν υπάρχουν
11.        Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνεται χρήσιμη για την αξιολόγηση της αίτησής του
12.    Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
13.    Μία πρόσφατη (1) φωτογραφία (να επισυνάπτεται στην αίτηση).
14.    Υπεύθυνη δήλωση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr όπου θα δηλώνεται, ότι όλα τα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (κα Φ. Κιούση,  τηλ. 22310-60139, e-mail: ap-msc@uth.gr), ενώ για πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας και τα μαθήματα που Π.Μ.Σ. οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στον ιστότοπο http://ap-msc.phys.uth.gr ή https://www.phys.uth.gr/pms_efarmosmeni_fysiki/.

masterchef monomaxia

MasterChef: Διονύσης και Μαρίνα μονομαχούν για μία θέση στον τελικό

eleonwra meleth

Ελεονώρα Μελέτη: η τρυφερή φωτογραφία με την κόρη της