Μεταπτυχιακό: «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες»

Τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής και Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, προσκαλούν υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων με σκοπό τη συμμετοχή στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.): «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες» (PostGraduate Programme “Modern Information Technologies and Services”) που διοργανώνουν για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2021-2022.

metaptyxiako stis texnologies pliroforikhs

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες» έχει διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων (δυο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων παρακολούθησης μεταπτυχιακών μαθημάτων και ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπόνησης μεταπτυχιακής διατριβής) και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες» (Master of Science (M.Sc.) in «Modern Information Technologies and Services») στις εξής ειδικεύσεις (tracks) :

 • Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ασφάλεια Συστημάτων / Modern Telecommunication Systems, Internet Technologies, Internet of Things and Systems Security
 • Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση / Information and Communication Technologies in Education

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017. (ενδεικτικά: πτυχιούχοι Σχολών ή Τμημάτων Πληροφορικής, Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Μηχανικών Τ.Ε., Πολυτεχνικών, Θετικών, Τεχνολογικών, Κοινωνικών, Οικονομικών, Νομικών, Φιλοσοφικών, και Ανθρωπιστικών Επιστημών καθώς και των Επιστημών της Αγωγής).

Η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί εντός του Οκτωβρίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από 2 Ιουλίου 2021 έως και 1 Οκτωβρίου 2021 στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν την αίτηση τους και τα σχετικά δικαιολογητικά στη γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές και ταχυδρομικώς εφόσον αποσταλούν προς το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία.

Τα σχετικά έγγραφα είναι τα ακόλουθα:

 • Συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής στο Δ.Π.Μ.Σ. Το έντυπο της αίτησης παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά και μπορείτε να το βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. https://msc.cs.uowm.gr/
 • Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ (νόμιμα επικυρωμένου), ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στην οποία να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου, ή να προκύπτει  o M.O. βαθμολογίας του υποψηφίου μέχρι την ημέρα της αίτησης.
 • Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή και άλλων γλωσσών εάν υπάρχουν.
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφα από τυχόν άλλα πτυχία ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντίστοιχου ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
 • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια ή ανάτυπα άλλου συγγραφικού έργου.
 • Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και επαγγελματικού έργου.
 • Κάθε άλλο πιστοποιητικό για έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου.
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
 • Μία πρόσφατη φωτογραφία, η οποία επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
 • Δύο Συστατικές Επιστολές

* Σε περίπτωση που δεν έχει απονεμηθεί ο τίτλος μπορεί να προσκομιστεί «Βεβαίωση περάτωσης σπουδών».  Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψήφιους που θα καταστούν πτυχιούχοι περιόδου Σεπτεμβρίου 2021. 

Η συμπληρωμένη αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έντυπη μορφή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από 11:00 έως 13:00, στην παρακάτω διεύθυνση.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από Επιτροπή μελών ΔΕΠ (Επιτροπή Επιλογής), που συγκροτείται με απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) του ΠΜΣ. Τα κριτήρια επιλογής καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών (όπως μόρια, συντελεστές) γίνονται γνωστά στους υποψηφίους με την προκήρυξη του ΠΜΣ και είναι τα ακόλουθα:

 1. Βαθμός πτυχίου ή Μ.Ο. Βαθμολογίας (25%)
 2. Είδος και εύρος εργασιακής ή/και επαγγελματικής ή/και ερευνητικής εμπειρίας (25%).
 3. Συστατικές επιστολές (10%).
 4. Γνώση Αγγλικής γλώσσας (5%).
 5. Λοιπά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμα (5%)
 6. Συνέντευξη (30%).

Για περισσότερες πληροφορίες:

Επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες» https://msc.cs.uowm.gr/ και επικοινωνήστε με την Γραμματεία του ΔΠΜΣ και τον κ.  Χυτήρη Χρήστο στο τηλέφωνο 2467440023 και e-mail
msc-inf@uowm.gr

Διεύθυνση αλληλογραφίαςΔ. Π.Μ.Σ. «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες»
Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Περιοχή Φούρκα, Καστοριά ΤΚ: 52100
Τηλ 2467440023

Το ανωτέρω Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών έχει εγκριθεί από τις Συνελεύσεις των συνεργαζόμενων Τμημάτων και αναμένεται η έγκριση των Συγκλήτων των Ιδρυμάτων και η δημοσίευση του ΦΕΚ.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων παρατάθηκε έως τις 01/10/2021.

antetokounbros academy

AntetokounBros Academy: Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τη σεζόν 2021-2022

self test mathites

Διάθεση self-test για τους μαθητές από τα φαρμακεία