Μεταπτυχιακό: Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον | Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

To Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, διοργανώνουν για 4η χρονιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017, το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.), με τίτλο:

ενεργειακές επενδύσεις

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

(MSc of ENERGY INVESTMENTS AND ENVIRONMENT M.Sc. EN.I.EN.)

ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Α) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

(Νοn Renewable Energy Technologies)

Β) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

(Renewable Energy Technologies)

Στο Δ.Π.Μ.Σ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, πτυχιούχοι όλων των Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας, των Σχολών/Τμημάτων Οικονομικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Διεθνών Σπουδών, Περιφερειακών Σπουδών και Δημόσιας Διοίκησης, των Πολυτεχνικών Σχολών, των Σχολών/Τμημάτων Θετικών Επιστημών (Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας, Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, Επιστήμης των Υλικών), των Σχολών/Τμημάτων Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, των Ανώτερων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, των Στρατιωτικών Σχολών, και όλων των άλλων συναφών Τμημάτων ή Σχολών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» και αγγλικό τίτλο “Master of ENERGY INVESTEMENTS AND ENVIRONMENT

  • M.Sc. ENIEN”.

Η διάρκεια του Δ.Π.Μ.Σ. που οδηγεί στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι τρεις(3) περίοδοι(εξάμηνα)εκ των οποίων οι δυο πρώτες διατίθενται για τη διδασκαλία των μαθημάτων του προγράμματος και η 3η διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Κάθε περίοδος αποτελείται από 13 εβδομάδες διδασκαλίας.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη. Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται με σύγχρονη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση ή υβριδικά, με ευέλικτες μορφές μάθησης, χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τη δια ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, με βάση τους περιορισμούς των κείμενων διατάξεων του ν. 4485/2017.

Ο αριθμός εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 σε σαράντα (40) φοιτητές.

Τα τέλη φοίτησης έχουν οριστεί σε 2.500συνολικά για τις 3 περιόδους του προγράμματος από τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν 1.000€ για την εγγραφή στην 1η περίοδο, 750€ κατά την ανανέωση εγγραφής στην 2η περίοδο, και 750€ κατά την ανανέωση εγγραφής στην 3η περίοδο.

Ποσοστό επιτυχόντων έως 30% μπορεί να απαλλαγεί από τα τέλη φοίτησης με βάση οικονομικά κριτήρια που καθορίζονται κάθε χρόνο με απόφαση Υπουργού.

Δίνεται η δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να εκπονήσουν τη διπλωματική τους εργασία σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού με επιχορήγηση, μέσω του προγράμματος Erasmus+ INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY (Διεθνής Κινητικότητα), έπειτα από αξιολόγηση των αιτήσεών τους.

Τέλος, όσοι φοιτητές κατά την διάρκεια της διπλωματικής τους εργασίας παρουσιάσουν σε συνέδριο ή δημοσιεύσουν σε διεθνή περιοδικά μέρος της διπλωματικής τους εργασίας, θα επιβραβεύονται με χρηματικό ποσό που θα καθορίζεται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή.

Τα μαθήματα του Προγράμματος βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ (https://enien.uowm.gr).

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν την αίτησή τους, επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά τους:

α)με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στο enien@uowm.gr από 12-05-2022 έως και 01-07-2022, με ενδεχόμενη παράταση αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Η αίτηση θα φέρει οπωσδήποτε υπογραφή και οι φωτοτυπίες θα είναι καθαρές και ευανάγνωστες και

β)με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή courier από 12-05-2022 έως και 01-07-2022 (σφραγίδα ταχυδρομείου), με ενδεχόμενη παράταση αν αυτό κριθεί αναγκαίο, στην παρακάτω διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γραμματεία Τμήματος Χημικών Μηχανικών Κοίλα Κοζάνης, τ.κ. 501.32 Κοζάνη

Τηλ. 24610-68090

colourday festival

Colourday Festival 2022 | Έρχεται στο ΟΑΚΑ

χρήση μάσκας

Άρση μέτρων: σήμερα οι αποφάσεις για τις μάσκες