Γεωπονικό Πανεπιστήμιο: ΠΜΣ «Βιολογία Συστημάτων»

Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο: «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 έως τις 29-07-2022.

βιολογία συστημάτων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κατόπιν αξιολόγησης πτυχιούχοι ΑΕΙ Σχολών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σχολών Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Επιστημών Περιβάλλοντος, Επιστημών των Υπολογιστών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Βιολογία Συστημάτων» και έχει ελάχιστη χρονική διάρκεια ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος (δύο εξάμηνα και θερινή περίοδος).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος, στον Διευθυντή του ΠΜΣ Καθ. Πολυδεύκη Χατζόπουλο (email: phat@aua.gr) και στον διδάκτορα κ. Αναστάσιο Αλατζά (email: aalatzas@aua.gr) (Ιερά Οδός 75, Βοτανικός Τ.Κ. 118 55, τηλ: 210 5294321, 210 5294329, 210 5294324).

Ιστοσελίδα του ΠΜΣ Βιολογίας Συστημάτων: http://systems.aua.gr

rendez vous campus france

Rendez-vous Campus France: Προετοιμασία για τη ζωή και τις σπουδές στη Γαλλία

masterchef

MasterChef: ποιος παίκτης αποχώρησε από το παιχνίδι