Μεταπτυχιακό: «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορική της Υγείας»

Τα Τμήματα Νοσηλευτικής (Συντονιστικό Τμήμα) και Οικονομικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), καθώς και τα Τμήματα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Ψηφιακών Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ), προκηρύσσουν 50 θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, βάσει του Ν.4485/2017, στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ):

οργάνωση υπηρεσιών υγείας

«Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορική της Υγείας» (Healthcare Management – Health Informatics)

με τις εξής ειδικεύσεις:

 1. Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας / Healthcare Management (25 θέσεις)
 1. Πληροφορική της Υγείας / Health Informatics (25 θέσεις)

σύμφωνα με την απόφαση επανίδρυσης 825/02-07-2018 της Συγκλήτου ΕΚΠΑ (ΦΕΚ 3279/Β/2018) και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΔΠΜΣ (Απόφαση Συγκλήτου ΕΚΠΑ 333/03-08-2020).

Αίτηση υποψηφιότητας, σε μία από τις παραπάνω ειδικεύσεις, μπορούν να υποβάλουν κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Συμμετεχόντων Τμημάτων ΑΕΙ, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ & ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου με τις Ειδικεύσεις του ΔΠΜΣ.

Επίσης, βάσει της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν.4485/17, ορίζεται ότι: Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45, μόνο σε Π.Μ.Σ. που οργανώνεται σε Τμήμα του Ιδρύματος όπου υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Ο Σκοπός του ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορική της Υγείας» είναι διττός.

Αφενός μεν είναι η δημιουργία στελεχών με υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα της διοίκησης υπηρεσιών υγείας, που θα μπορούν να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στις προκλήσεις του σύγχρονου, πολύπλοκου και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος του τομέα υγείας.

Αφετέρου δε, λόγω του ότι οι εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας είναι ραγδαίες, αυτό έχει συμβάλει ώστε να έχουν τροποποιηθεί οι υπηρεσίες στο χώρο της υγείας. Έτσι, όλοι οι οργανισμοί υγείας είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούν πλήθος τεχνολογικών καινοτομιών και μεθόδων ώστε να αυξάνουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα τους. Για το λόγο αυτό είναι επιτακτική ανάγκη, οι επαγγελματίες που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών υγείας να είναι πλήρως εκπαιδευμένοι όσον αφορά τις διάφορες τεχνολογίες και επιστημονικές εξελίξεις που πρέπει να εφαρμόζονται στον τομέα της υγείας.

Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέσω της Υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ΕΚΠΑ ( https://eprotocol.uoa.gr/ )* σε δύο χρονικές περιόδους:

Πρώτος κύκλος αιτήσεων: από Τρίτη 14-06-2022 έως Πέμπτη 14-07-2022 (μέχρι ώρα 14.00μμ**),

Δεύτερος κύκλος αιτήσεων: από Πέμπτη 01-09-2022 έως Πέμπτη 06-10-2022 (μέχρι ώρα 14.00μμ**)

Yπεύθυνος κ. Αθανάσιος Θεοδωρόπουλος, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 7461499

Γραμματειακή υποστήριξη του ΔΠΜΣ: Μάρθα Χαραλαμπίδου, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 7461492, Μαριάννα Ισαακίδου, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 7461439

1: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ

2: ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

3: ΕΠΙΛΟΓΗ 5 : Αίτηση Υποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

**Οι αιτήσεις, στις καταληκτικές ημερομηνίες των δύο κύκλων (14-07-2022 & 06-10-2022), θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 14.00 μμ

Η διαδικασία Συνεντεύξεων & Επιλογής ΜΦ, θα είναι κοινή για τους υποψήφιους και των

δύο κύκλων αιτήσεων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Παράρτημα Αίτησης (επισυνάπτεται, σελίδα 4 &5).
 2. Βιογραφικόσημείωμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (αποφοίτησης) όπουφαίνεται ο βαθμόςπτυχίου.
 4. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας Προπτυχιακού ΚύκλουΣπουδών.
 5. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικήςταυτότητας.
 6. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, B2, Γ1 ήΓ2.
 7. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάνυπάρχουν.
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, εάνυπάρχουν
 9. Αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, εάνυπάρχουν
 10. Συστατικές επιστολές, εάνυπάρχουν.
 11. Πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ΜΟΝΟγια όσους προέρχονται από ιδρύματα της αλλοδαπής, σύμφωνα με το άρ.34 παρ. 7 του Ν. 4485/17, ή παραστατικό που να αποδεικνύεται ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία αναγνώρισης του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
πανελλήνιες επαλ

Πανελλήνιες: τα θέματα που «έπεσαν» σήμερα στους υποψηφίους των ΕΠΑΛ

power pass

Power Pass – Πιερρακάκης: την Παρασκευή ανοίγει η πλατφόρμα για το επίδομα