Μεταπτυχιακό: «Βιοστατιστική και Επιστήμη Δεδομένων Υγείας»

Το Π.Μ.Σ. «Βιοστατιστική και Επιστήμη Δεδομένων Υγείας» ανακοινώνει νέο κύκλο λειτουργίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30/6/2022.

kapodistriako

Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν το ΔΠΜΣ, καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις από 15/6/2022 έως 30/6/2022  με τα  ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία θα αναρτήσουν σε ηλεκτρονική μορφή ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΜΣ 2022-2023

  1. Αίτηση.
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία από τις σπουδές, την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
  3. Αντίγραφο πτυχίου. Επισημαίνεται ότι θα γίνονται αποδεκτές και αιτήσεις που θα συνοδεύονται από δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι αναμένεται η επιτυχής ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών και θα αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα που εκκρεμούν για  την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2022. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο/η υποψήφιος/α γίνει δεκτός/ή στο ΔΠΜΣ θα πρέπει να προσκομίσει τη βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών έως τις 14 Οκτωβρίου 2022 και το αντίγραφο πτυχίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.
  4. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17, για τους υποψήφιους που προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
  5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.
  6. Τεκμηρίωση γνώσης των αγγλικών ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών (αν υπάρχει).
  7. Δύο συστατικές επιστολές, τις οποίες θα καταθέσουν σε φάκελο σε έντυπη μορφή στη γραμματεία. Οι συστατικές επιστολές μπορεί να αποστέλλονται και ηλεκτρονικά απευθείας από τους συντάκτες στην γραμματεία (jpoliti@med.uoa.gr), με σημείωση να περιληφθούν στο φάκελο του υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση τους με τα παραπάνω δικαιολογητικά (εκτός των συστατικών επιστολών), αυστηρά και μόνο ηλεκτρονικά. Αιτήσεις σε έντυπη μορφή δεν γίνονται δεκτές.

Οι προσωπικές συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 7/7-8/7/2022.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τον τόπο και την ώρα της προσωπικής συνέντευξης κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ.

Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν διδαχτεί κατά τις προπτυχιακές τους σπουδές τα μαθήματα:

  1. Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική, ή
  2. Βιοστατιστική και Επιδημιολογία

παρακαλούνται να προετοιμαστούν για να δώσουν εξετάσεις στα μαθήματα που δεν έχουν διδαχθεί. Οι σχετικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την 3η εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Η συμμετοχή στις εξετάσεις αποτελεί αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για την αποδοχή τους στο ΠΜΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά  από 10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.:

και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος http://biostatistics.med.uoa.gr

the meet market

The Meet Market – Summer Edition στο Παλιό Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ

δημήτρης μπάσης

Συναυλία “25 χρόνια Δημήτρης Μπάσης”, στη Χαλκίδα