ΕΚΠΑ: Elearning – WordPress Developer

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των εκπαιδευόμενων σε σχέση με το αντικείμενο του WordPress Developing και τη δημιουργία ιστοσελίδων. Μέσω της πρακτικής εφαρμογής, οι συμμετέχοντες/ουσες θα μπορούν να σχεδιάσουν και να δημιουργήσουν δυναμικές ιστοσελίδες.

ekpa elearning

Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευόμενοι/ες, αρχικά εξοικειώνονται με τον τρόπο εγκατάστασης του WordPress στον Web Server, με τις βασικές έννοιες, τα χαρακτηριστικά του και με το περιβάλλον λειτουργίας του. Στη συνέχεια, επιχειρείται η βήμα προς βήμα εκμάθηση του WordPress.

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν τη διαχείριση των θεμάτων (templates), των μενού και της αρχικής σελίδας στο WordPress, καθώς επίσης να οργανώσουν, να διαχειριστούν και να επεξεργαστούν περιεχόμενο στο WordPress. Επιπρόσθετα, θα μάθουν να κάνουν εγκατάσταση και διαχείριση των plugins και να δημιουργούν πολυγλωσσικό περιβάλλον, contact forms και google maps.

Επίσης, θα πραγματοποιήσουν την εγκατάσταση ενός περιβάλλοντος E-Commerce στο WordPress και θα εισάγουν περιεχόμενο δημιουργώντας post, page, μενού και προϊόντα. Παράλληλα, θα αναλυθούν θέματα ασφάλειας και προστασίας μίας ιστοσελίδας και θα παρουσιαστούν οι απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και η νομική συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα εξοικειωθούν με την διαδικασία σύνδεσης της WordPress ιστοσελίδας με το Google Analytics, προκειμένου να λαμβάνουν στατιστικά δεδομένα για την επισκεψιμότητα αυτής, καθώς και με την  εφαρμογή τεχνικών βελτιστοποίησης (Search Engine Optimization – SEO) στην ιστοσελίδα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή εργασιακή ενασχόληση. 

τάμτα

MAD VMA 2022 | Τάμτα: «Δεν θα μοιραστώ ξανά την ίδια σκηνή με ανθρώπους που υποκινούν βίαιες συμπεριφορές

δωρεάν rapid

Δωρεάν rapid test: που θα γίνουν το Σάββατο 25 Ιουνίου