Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακές Τεχνολογίες και Ευφυείς Υποδομές στη Γεωργία»

Το Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) της Σχολής Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ψηφιακές Τεχνολογίες και Ευφυείς Υποδομές στη Γεωργία».

ψηφιακές τεχνολογίες

Καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές να υποβάλλουν από τις 31/03/2023 έως 30/06/2023 στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Έντυπη αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία ή διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην Ιστοσελίδα του ΠΜΣ , www.smartag.aua.gr)
2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις.
3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στο οποίο να αναφέρεται και ο βαθμός του πτυχίου.
4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
5. Μία φωτογραφία ταυτότητας.
6. Φωτοτυπία των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
7. Δύο συστατικές επιστολές (με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη θέση, τη δ/νση και το τηλέφωνο του συντάξαντος).
8. Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Η Αγγλική γλώσσα είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση έλλειψης πιστοποίησής της, η γνώση της Αγγλικής διαπιστώνεται με εξετάσεις).
9. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη (π.χ. αντίγραφα πιστοποιητικών ή διπλωμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, γνώση άλλων ξένων γλωσσών, επιστημονικές δημοσιεύσεις ερευνητικών εργασιών και στοιχεία συμμετοχής σε συνέδρια, εφ’ όσον υπάρχουν, επαγγελματική εμπειρία κλπ). Στις περιπτώσεις υποψηφίων που εκκρεμούν τυπικές μόνο διαδικασίες για την ολοκλήρωση των προπτυχιακών τους σπουδών, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα του υποψηφίου και η πτυχιακή εργασία (όπου απαιτείται), που υπολείπονται. Σε περίπτωση εισαγωγής τους, η εγγραφή τους ισχύει υπό την προϋπόθεση περάτωσης των σπουδών τους μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2023.Τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση της γραμματείας του ΠΜΣ smartag@aua.gr σε μη επικυρωμένα αντίγραφα. Η κατάθεση, όμως, των επικυρωμένων δικαιολογητικών πρέπει να γίνει κατά την ημερομηνία εγγραφής.


Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Πληροφορικής ή συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής συναφών ειδικοτήτων, εφόσον έχουν τύχει αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ. Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι συναφών Τμημάτων των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ).


Η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης που οδηγεί στην απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και η παρακολούθησή του είναι υποχρεωτική. Τα δυο (2) πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα αφορούν την ολοκλήρωση των μαθημάτων και το τρίτο ακαδημαϊκό εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Εργασίας, καθώς και για την παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων και διαλέξεων.


Τα τέλη φοίτησης (δίδακτρα) για το Π.Μ.Σ. ανέρχονται 2.500 ευρώ για ημεδαπούς φοιτητές και φοιτητές της Ε.Ε. και 4.000 ευρώ για τους αλλοδαπούς φοιτητές (εκτός Ε.Ε.)


Η επιλογή των υποψηφίων Μ.Φ. για τη λήψη Μ.Δ.Ε. γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Μ.Φ. χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις, με βάση τον ν. 2083/1992 (παρ. 2α του άρθρου 12), τον ν. 2327/1995 (παρ. 1α του άρθρου 16), τον ν. 2916/2001 (παρ.12 του άρθρου 5), τον ν. 3685/2008 (άρθρο 4) και τον ν. 4009/2011, όπου συνεκτιμώνται τα κριτήρια που περιγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισμό ΠΜΣ. Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση το συνολικό αριθμό μορίων που θα συγκεντρώσει ο κάθε υποψήφιος Μ.Φ. και αφού προηγηθεί προσωπική συνέντευξη.


Ο ανώτατος αριθμός Μ.Φ. που θα εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 είναι δέκα πέντε (15). Ο έλεγχος των αιτήσεων και κατάρτιση καταλόγου των υποψήφιων που μπορούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής θα ανακοινωθεί λίγες μέρες μετά την λήξη των αιτήσεων. Το ακριβές πρόγραμμα των συνεντεύξεων και της εξέτασης της αγγλικής γλώσσας για όσους δεν κατέχουν αποδεικτικό γλωσσομάθειας, θα ανακοινωθεί εγκαίρως.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Διευθυντή του του Π.Μ.Σ. Καθηγητή κ. Ν. Δέρκα (τηλ. 2105294030, e-mail ndercas1@aua.gr), στον Συντονιστή του ΠΜΣ Αν. Καθηγητή κ. Σ. Φουντά (τηλ 2105294035, e-mail sfountas@aua.gr), την υπεύθυνη Γραμματέα του Π.Μ.Σ. κα. Μαρία Κοντογιάννη (τηλ. 210 5294053, e-mail smartag@aua.gr), καθώς
επίσης στη Γραμματεία του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ (τηλ. 210 5294122)

βασίλης καρράς

Βασίλης Καρράς: επανήλθε μετά την περιπέτεια της υγείας του με νέο τραγούδι

ηλιάνα παπαγεωργίου

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: καλωσόρισε το καλοκαίρι από τη Μύκονο