Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: ΠΜΣ ΜΒΑ του Τμηματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ (Master in Business Administration)» (ΦΕΚ 4929/21.09.2022) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

πανεπιστημιο θεσσαλιας μεταπτυχιακο

Το ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ (Master in Business Administration)» είναι πιστοποιημένο από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). Το ΠΜΣ απευθύνεται σε πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης Ιδρυμάτων Εσωτερικού ή ομοταγών Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής. Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) άτομα πλήρους φοίτησης κατ’ έτος. Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται υβριδικά μέσω δια ζώσης και εξ αποστάσεως μεθόδων διδασκαλίας.

Η Επιτροπή επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών συνεκτιμά το γενικό βαθμό πτυχίου, την αποδεδειγμένη τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, τη βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, τη συναφή με το αντικείμενο εργασιακή ή/και ερευνητική εμπειρία, την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, τη συνέντευξη και τα λοιπά προσόντα (γνώση Η/Υ,  γνώση άλλης ξένης γλώσσας, άλλη προϋπηρεσία  κλπ).

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για το Α.Ε. 2024-2025 καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που βρίσκεται στη διεύθυνση: https://forms.gle/4YkeBafFQBYH4Vah9 που θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.         Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστημίου ή TEI. Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία για τη λήψη του πτυχίου πρέπει να καταθέσουν σχετική βεβαίωση του Τμήματος συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία και βαθμό πτυχίου. Οι υποψήφιοι που είναι επί πτυχίω θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτική βαθμολογία όπου θα προκύπτει και ο αριθμός των δηλωθέντων μαθημάτων των οποίων εκκρεμεί η βαθμολογία.

2.         Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών

3.         Προϋπηρεσία και Αποδεδειγμένη γνώση του αντικειμένου

4.         Βιογραφικό σημείωμα 

5.         Αναγνωρισμένα διπλώματα ή πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας

6.         Μια (1) φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας 

7.         Δύο (2) συστατικές επιστολές


Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, σε περίπτωση αποδοχής, θα πρέπει να υποβληθούν σε έντυπη μορφή, στη Γραμματεία του ΠΜΣ στην εξής διεύθυνση: 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Γαιόπολις

Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Περιφερειακή Οδός Λάρισας-Τρικάλων, Τ.Κ. 41500, Λάρισα

τηλ: 2410684708

e-mail: secr.mba@uth.gr

H υποβολή αιτήσεων γίνεται σε δύο περιόδους. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων της δεύτερης περιόδου είναι έως την Κυριακή 25 Αυγούστου 2024.