Υποτροφίες εις μνήμην του Δημήτρη Μανωλόπουλου για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα από τη Space Hellas

Η SPACE HELLAS προκηρύσσει δύο (2) τιμητικές ετήσιες υποτροφίες «Δημήτρης Μανωλόπουλος» με συνολικό ποσό 6.000€ για την κάθε μία, εις μνήμην του ιδρυτή της εταιρείας, Δημήτρη Μανωλόπουλου.

Οι υποτροφίες θα απονεμηθούν σε αποφοίτους δημόσιων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων  της Ελλάδας, ή αντίστοιχα ισότιμων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, οι οποίοι θα εγγραφούν το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 σε συγκεκριμένα μεταπτυχιακά ή διδακτορικά προγράμματα των ελληνικών πανεπιστημίων στην περιοχή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και κατά προτίμηση σε τομείς σχετικούς με δίκτυα επικοινωνιώνκυβερνοασφάλεια (Cyber Security) και τεχνητή νοημοσύνη (AI).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν μία από τις δύο (2) υποτροφίες θα πρέπει να πληρούν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Να έχουν πτυχίο από δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή αντίστοιχα ισότιμα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.
  2. Να έχουν εγγραφεί επιτυχώς σε μεταπτυχιακά προγράμματα των ελληνικών Πανεπιστημίων στην περιοχή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και κατά προτίμηση με ειδίκευση στα δίκτυα επικοινωνιών, την κυβερνοασφάλεια (Cyber Security) και την τεχνητή νοημοσύνη (AI)
  3. Να είναι ηλικίας έως και 26 ετών.
  4. Ο μέσος όρος βαθμολογίας του προπτυχιακού τίτλου σπουδών τους να είναι τουλάχιστον λίαν καλώς.
  5. Να μην έχουν πρώτο βαθμό συγγένειας με εργαζόμενο ή με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της SPACE HELLAS.
  6. Να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα της αποκλειστικής προθεσμίας που αναφέρεται παρακάτω.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποτρόφων που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη παρούσα προκήρυξη θα εκτιμηθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης για την ανάδειξη των υποτρόφων (τυχόν τεκμηριωμένη οικονομική αδυναμία κάλυψης του κόστους σπουδών θα συνεκτιμηθεί).

Η επταμελής Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από 4 στελέχη της Space Hellas και από 3 καθηγητές ΑΕΙ ή ειδικούς επιστήμονες στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.

Μετά την πρώτη φάση της αξιολόγησης των αιτήσεων, οι επικρατέστεροι τρείς (3) υποψήφιοι θα περάσουν από μία προσωπική συνέντευξη με την επιτροπή.

Περισσότερα εδώ

Μαθήματα εξ’αποστάσεως! Πώς θα συγκεντρωθείς φέτος στο πανεπιστήμιο

Τι απογειώνει κάθε ζώδιο στο σεξ!