Πανεπιστήμιο Κρήτης: Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει εξετάσεις για την εισαγωγή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης) «Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές» που περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις : α) Βυζαντινή Ιστορία. β) Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης. γ) Βυζαντινή Αρχαιολογία και Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης.

Οι εξετάσεις λόγω των συνθηκών που έχει δημιουργήσει ο COVID-19, θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021 και την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021.

Αναλυτικές οδηγίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος μετά το πέρας της προθεσμίας της υποβολής των αιτήσεων. Προθεσμία Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών μέχρι και την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021. Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν:

α. Αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr.

β. Αντίγραφο του πτυχίου συνοδευόμενο για τους πτυχιούχους Πανεπιστημίων του εξωτερικού από επίσημη μετάφραση και πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

γ. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.

δ. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επιστημονική δραστηριότητα, η διδακτική/επαγγελματική εμπειρία και η ευρύτερη κοινωνική δραστηριότητα του υποψήφιου ή της υποψήφιας.

ε. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών.

στ. Γραπτή ερευνητική πρόταση (μέχρι 1.000 λέξεις) για ένα θέμα Βυζαντινής Ιστορίας ή Μεσαιωνικής Ιστορίας της Δύσης ή Βυζαντινής Αρχαιολογίας ή Ιστορίας της Βυζαντινής Τέχνης. Η ερευνητική πρόταση ζητείται ως δείγμα της επιστημονικής κατάρτισης του/της υποψηφίου και δεν συνιστά δέσμευση για την περαιτέρω πορεία του/της σε περίπτωση επιτυχίας.

Η πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 αναλυτική και σαφή έκθεση ενός συγκεκριμένου ερευνητικού ερωτήματος

 παρουσίαση της έρευνας που έχει τυχόν προηγηθεί σχετικά με το θέμα

 μεθοδολογία

 ενδεικτική βιβλιογραφία σχετικά με το θέμα της πρότασης

ζ. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

η. Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που κατά την κρίση του/της υποψηφίου/ας θα βοηθούσε στην επιλογή του/της (συστατικές επιστολές, δημοσιεύσεις, πτυχιακές ή σεμιναριακές εργασίες κ.ά.).

θ. Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς/ές υποψηφίους/ες.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν τις εγγραφές στο Πρόγραμμα. Σε αυτή την περίπτωση υποβάλουν προσωρινά Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων και Βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

Για τις Συστατικές Επιστολές: Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν με e-mail και πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις. Η αποστολή του e-mail θα πρέπει: 1. να γίνει από τον συντάκτη της συστατικής στην διεύθυνση historyarchaeology@ia.uoc.gr με την ένδειξη «Συστατική για τον/την υποψήφιο/α κ. (ΕΠΩΝΥΜΟ) του ΠΜΣ «Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές»

1. να γίνει μέχρι και πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων

2. να γίνει από διεύθυνση e-mail του φορέα στον οποίο ανήκει/εργάζεται ο συντάκτης

3. να περιλαμβάνει την ιδιότητα και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη.

Ο συνολικός αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δέκα οκτώ (18) ετησίως. Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε μια ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά – στην αίτηση συμμετοχής δηλώνεται η γλώσσα προτίμησης) και στα προβλεπόμενα ανά κατεύθυνση μαθήματα (πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.historyarchaeology.uoc.gr και https://postgrad.cict.uoc.gr/)