Μεταπτυχιακό: «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες»

Τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά, προσκαλούν υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.): «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες» (Postgraduate Programme “Modern Information Technologies and Services”)  για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2022-2023.

προηγμένες τεχνολογίες πληροφορικής

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες» έχει διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων (δυο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων παρακολούθησης μεταπτυχιακών μαθημάτων και ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας). Απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες» (Master of Science (M.Sc.) in «Modern Information Technologies and Services») στις εξής ειδικεύσεις (tracks) :

  • Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ασφάλεια Συστημάτων / Modern Telecommunication Systems, Internet Technologies, Internet of Things and Systems Security
  • Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση / Information and Communication Technologies in Education

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017 (ενδεικτικά: πτυχιούχοι Σχολών ή Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πληροφορικής, Μηχανικών Πληροφορικής, Πολυτεχνικών, Θετικών, Τεχνολογικών, Κοινωνικών, Οικονομικών, Νομικών, Φιλοσοφικών, και Ανθρωπιστικών Επιστημών καθώς και των Επιστημών της Αγωγής).

Η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί εντός του Οκτωβρίου 2022.
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων έως τις 2/09/2022.

Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. κατά τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη και ώρες από τις 11:00 έως 13:00. Εναλλακτικά, μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά ή με courier, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, στην παρακάτω διεύθυνση:

Δ.Π.Μ.Σ. «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες»
Περιοχή Φούρκα,
Καστοριά, ΤΚ: 52100
Τηλ 2467440023

fuel pass 2

Fuel Pass 2: ποια ΑΦΜ μπορούν να κάνουν αίτηση σήμερα

έκθεση covid ελλάδα

Covid 19: τι στοιχεία έδειξε η εβδομαδιαία έκθεση